Příspěvek na péči

17.01.2024 Úřad práce České republiky

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání základních životních potřeb, kterých je celkem deset:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví, osobní aktivity,
 • péče o domácnost (nehodnotí se u dětí do 18 let).

Příspěvek na péči se poskytuje ve čtyřech stupních závislosti:

 1. Lehká závislost
 2. Středně těžká závislost
 3. Těžká závislost
 4. Úplná závislost

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR nebo na portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Žádost musí obsahovat:

 • označení fyzické nebo právnické osoby, která bude osobě poskytovat pomoc (formulář Oznámení o poskytovateli pomoci)
 • způsob výplaty příspěvku,
 • doklad o příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud žádá o zvýšení příspěvku (viz zvýšení příspěvku na péči).

Po podání žádosti provádí sociální pracovník Úřadu práce ČR sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v přirozeném sociálním prostředí. Pokud je žadatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče pro tutéž nemoc po dobu déle než 60 dnů, provede sociální pracovník sociální šetření v daném zdravotnickém zařízení lůžkové péče. O provedeném sociálním šetření vyhotoví sociální pracovník písemný záznam, který na požádání předloží žadateli.

Po vykonaném sociálním šetření zašle krajská pobočka Úřadu práce ČR žádost o posouzení stupně závislosti osoby příslušnému Institutu posuzování zdravotního stavu, který ode dne 1. 1. 2024 převzal posudkovou činnost od okresní správy sociálního zabezpečení. 

Na základě vyhotoveného posudku vydá Úřad práce ČR rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku na péči. Rozhodnutí je následně doručeno žadateli, který v případě nesouhlasu s vydaným rozhodnutím může podat odvolání, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pomoc při zvládání základních životních potřeb, které oprávněná osoba nezvládá, může poskytovat:

 • osoba blízká (rodič, manžel/ka, sourozenec apod.),
 • asistent sociální péče (zdravotně způsobilá fyzická osoba starší 18 let),
 • poskytovatel sociálních služeb (např. domov seniorů, pečovatelská služba apod.),
 • dětský domov,
 • speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Výše příspěvku na péči závisí na stupni závislosti.

V průběhu pobírání příspěvku na péči může oprávněná osoba kdykoli požádat o změnu výše příspěvku na péči na základě písemně podaného návrhu na předepsaném tiskopisu ministerstvem.

Úřad práce ČR nabízí příjemcům příspěvku na péči i osobám, které o ně pečují, také zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby v oblasti zaměstnanosti, které napomáhají k uplatnění na trhu práce.

Účastníci řízení jsou povinni:

 • podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,
 • písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,
 • využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávky příspěvek na péči jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci příslušných poboček Úřadu práce ČR.

Formulář žádosti o dávku příspěvek na péči

 

Zdroj: Úřad práce ČR

Dávky a důchody
Informace (nejen) pro prarodiče

Přihlaste se k odběru novinek a buďte v obraze bez ohledu na počet svíček na vašem dortu. Pokud nám dáte svůj e-mail, slibujeme, že jej budeme používat k zasílání důležitých nebo zajímavých sdělení. Prosíme, zkontrolujte si svoji emailovou schránku, kam jsme poslali potvrzovací e-mail.

© 2024 Proprarodice.cz, s.r.o.
by Media Heroes